การรับประกันคุณภาพสินค้า

การรับประกันคุณภาพสินค้า

  • Digifast จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งรวมถึง แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการสูญเสียเวลาหรือข้อมูลจากการใช้สินค้า Digifast หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของสินค้า หรือความผิดพลาดอื่น ที่ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน ดังนี้ :Expired Warranty Service
  • (1) วัสดุที่นำมาใช้
  • (2) ต้นทุนของสินค้าที่ถูกนำมาทดแทน
  •  (3) ความเสียหายจากการใช้, ข้อมูล หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ
  •  (4) ความล่าช้า หรือ ธุรกิจที่ประสบปัญหา
  •  (5) หลักการความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรืออ้างอิงถึงการใช้งานหรือประสิทธิภาพโดยรวมหรือจากความล่าช้าในการให้บริการหรือขาดความสามารถในการให้บริการกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Digifast

  • Digifast ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้การทำงานของสินค้าทั้งหมดเป็นไปอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามลูกค้ามีหน้าที่ยืนยันว่าสินค้า Digifast นั้นตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้า ลูกค้ารับทราบเพิ่มเติมว่าการทำงานผิดพลาดของสินค้า Digifast และ / หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อาจทำให้ข้อมูลสูญหายการจัดรูปแบบที่บกพร่องหรือการโหลดข้อมูล Digifast จะพยายามแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ลูกค้ายอมรับภายในระยะเวลาการรับประกันหรือตามเวลาและวัสดุพื้นฐาน

สามารถนำไปใช้กับการซื้อใหม่

ขึ้นอยู่กับสินค้าว่ามีอยู่ในคลังสินค้าของ Digifast หรือไม่

หากบริษัทไม่มีสินค้ารุ่นที่ลูกค้าขอยื่นเคลมนั้น เราจะจ่ายเป็นมูลค่าที่เทียบเท่ากับสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่

เป็นรหัสใช้ครั้งเดียวและไม่เก็บค่าเงินใด ๆ


รายละเอียดสินค้า

Digifast M.2 NVMe SSD 5 ปี
Digifast Docking Base 180 วัน
Digifast Enclosure 180 วัน
Digifast Keyboard 2 ปี
Digifast Mouse 2 ปี
Digifast M.2 1-1 RGB Cloner 1 ปี
Digifast CPU Cooler 3 ปี
Digifast Consumable Parts 30 วัน
Digifast Headset 18 เดือน